Het ontstaan van Punt voor Parkinson

De huidige Parkinsonzorg is sterk versnipperd, waarbij in totaal zo n 20 verschillende soorten zorgverleners bij de behandeling betrokken kunnen zijn. Mede hierdoor is de kwaliteit van zorg vaak suboptimaal, maar stijgen de kosten. Daarnaast stijgt ook het aantal patiënten met de ziekte van Parkinson wereldwijd (momenteel ruim 50.000 in Nederland). Desondanks is er geen (regionale) regie voor deze complexe zorg, waardoor er geen grip is op de kwaliteit en doelmatigheid van de huidige Parkinsonzorg. 

Om deze reden is het concept Punt voor Parkinson (PVP) ontstaan, met als eerste locatie het PVP Groningen; een samenwerkingsverband tussen UMCG, Martini Ziekenhuis(MZH) en de Zorggroep Groningen (ZGG), waar zowel poliklinische- als klinische zorg wordt geboden. PVP Groningen is daarbij het coördinatiecentrum voor de Parkinsonzorg in de directe regio. Eenvoudig, dichtbij en goedkoop waar het kan, en verder weg en duurder als het moeilijker wordt. Een mooi voorbeeld van Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Inmiddels is er ook een Punt voor Parkinson Friesland geopend in Leeuwarden en wordt er naar gestreefd om Punten voor Parkinson te openen in Enschede, Zwolle en Emmen. 

Onze doelen

Om een goede balans te vinden tussen kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van Parkinsonzorg in de regio moet er slimmer en efficiënter worden samengewerkt, met als centrale doelen:

  • Het optimaliseren van de gezondheid van Parkinsonpatiënten in de regio 
  • Het verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van Parkinsonzorg in de regio 
  • Het verlagen van de kosten van Parkinsonzorg, om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Wat we gerealiseerd hebben om deze doelen na te streven.

  1. Alle Parkinsonzorg is buiten het ziekenhuis gebracht, zowel de klinische- als de poliklinische zorg. Punt voor Parkinson werkt hierin nauw samen met de Zorggroep Groningen, waar een revalidatie-unit voor patiënten met Parkinson is geopend met 14 bedden. Ook de poliklinische zorg is naar dit centrum verplaatst. 

  2. Er wordt vooral samengewerkt met ParkinsonNet therapeuten, hetgeen een betere zorg tegen lagere kosten garandeert.

  3. Door proactief zorg te verlenen, worden opnames in het ziekenhuis zoveel mogelijk voorkomen.

  4. Er is intensieve samenwerking met de wijkzorg, die wordt geconcentreerd binnen een aantal grotere thuiszorgorganisaties, die investeren op alle nivo s in goede kennis en zorg, o.a. door de inzet van Parkinsonverpleegkundigen. 

  5. Er is een Parkinson EPD gerealiseerd, dat als communicatie platform dient voor alle betrokken zorgprofessionals. Via dit EPD wordt ook terug gerapporteerd over ingezette behandelingen.

  6. Aan het EPD is een digitale auto-anamnese (Parkinson Monitor) gekoppeld, die 4 x per jaar wordt afgenomen bij alle patienten, en dient als continue monitoring van de situatie, om hiermee zorg op maat te kunnen bieden en het spreekuur efficienter te kunnen inrichten.

  7. Er is een netwerk van ParkinsonNet apothekers opgezet, die medicatiereviews doen, actieve alle medicatie monitoren, inclusief bijwerkingen, en hiervoor ondersteund worden door een prestatiefinanciering van Menzis.

Het concentreren van gespecialiseerde (poli)klinische Parkinsonzorg in PvP Groningen heeft al geleid tot goede zorguitkomsten en een efficiëntere consultvoering. De eerste analyses laten bijv. zien dat patiënten die in PvP opgenomen zijn geweest gemiddeld 2-3 jaar langer thuis kunnen blijven wonen, vergeleken met eenzelfde controlegroep zonder opname in PVP.  

Kernwaarden

Specialistische zorg 

Wij leveren specialistische zorg aan patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonisme. Daarnaast is Punt voor Parkinson het kenniscentrum voor de totale keten van zorgaanbieders in de noordelijke regio's. Onze medewerkers weten veel van de ziekte, hebben ervaring met de behandeling en begeleiding van parkinsonpatiënten en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, en passen die ook toe. Zij hebben veel contacten met behandelaars en onderzoekers op het gebied van Parkinson, zowel in Nederland als daarbuiten.

Multidisciplinaire samenwerking 

Punt voor Parkinson is gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking: samen met neurologen, verpleegkundigen, paramedici, huisartsen en thuiszorginstellingen bouwenwe een parkinsonzorgnetwerk om de patiënt heen, met het expertisecentrum als kern.

Multidisciplinair betekent ook dat de zorg samen met de patiënt invulling krijgt. Binnen ons centrum is diagnostiek en behandeling onder één dak gehuisvest. Daarbij maken we gebruik van een goed digitaal patiënten-informatiesysteem.

In Noord-Nederland betekent multidisciplinaire samenwerking dat Punt voor Parkinson advies en ondersteuning kan bieden aan behandelaars in de thuissituatie, leden van ParkinsonNet en leden van PPNN (Parkinson Platform Noord-Nederland).

Blijvend innoveren 

Punt voor Parkinson is onderscheidend en uniek in (Noord-)Nederland. Met een nieuwe kijk op zorg wordt gespecialiseerde zorg geboden aan parkinsonpatiënten in de noordelijke regio s. De vernieuwing komt tot uiting in de ontwikkeling, het geven van zorg en de samenspraak met patiënten, onder meer met de Parkinson Vereniging. Daarbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderzoek, kennisuitwisseling, de nieuwste behandel- en medicatietechnieken en ICT-communicatiesystemen.

Samen sterk

Het Martini Ziekenhuis en UMCG en MCL doen veel aan opleiding, onderzoek en ontwikkeling van medische zorg voor parkinsonpatiënten. Zorggroep Groningen en Zorggroep Noorderbreedte hebben de kennis en ervaring op het gebied van wonen, zorg, welzijn en behandeling van vooral ouderen. In beiden bestaan al langere tijd een revalidatieafdeling (Parkinson Kliniek) en een verblijfsafdeling (Long Stay) voor mensen met de ziekte van Parkinson. De samenwerking tussen de verschillende organisaties bestaat en groeit al jaren, maar in een Punt voor Parkinson werken we echt samen onder een dak. Samen kunnen we hier de beste en meest complete parkinsonzorg verlenen.